KVKK Bilgilendirme Metni

KENT KLINİK Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (Bundan sonra “KENT KLİNİK” olarak belirtilecektir) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında

 • Kent Klinik’ te sunduğumuz tedavi ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi,
 • Kent Klinik’ in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
 • Kent Klinik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin sizlerin tedavi, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Kent Klinik’ le hasta ilişkisi içerisinde olan kişilerin hizmetlerimiz karşılığında hukuki ve ticari güvenliğinin temini
 • Kent Klinik tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Kent Klinik` in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Kent Klinik’ in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilin de kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm firmamız tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı, Kurum kimliği ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilebilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlığa ilişkin verileriniz,
 • Sağlık raporu ve iş güvenliği kapsamında istenen sertifika ve belgeler,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve SGK verileriniz,
 • Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
 • Araç plaka bilgileri,
 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, fotoğraflar, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • İlgili mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • KVKK danışmanlarımız tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Klinik yönetimi ve personeli tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlerinize cevap verilebilmesi,
 • Kent Klinik olarak sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta hizmetleri bölümümüz tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Personelimiz aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirilmesi,
 • Hasta hizmetleri, Mali işler bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleriyle talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Kent Klinik yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta hizmetleri ve Mali İşler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Mali İşler bölümleri tarafından firmamız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Firmamızın ilgili bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” KENT KLİNİK ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Kent Klinik yetkililerine kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile aşağıda belirtilen

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sağlık durumunuzla ilgili konsültasyon (görüş alış verişi) amacıyla başka bir diş hekimi ile,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Adli makamlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İşvereniniz ile
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için firmamıza yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve KENT KLİNİK faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda KENT KLİNİK` in iş akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi başta

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un M. 6/3. Fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kent Klinik ait Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikasına www.kentklinik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kent Klinik olarak bize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi arbakimya.com.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • İlkyerleşim Mahallesi, Başkent Blv. No: 204/45, 06370 Batıkent/Yenimahalle/Ankara adresine bizzat teslim edebilir,
 • [email protected] adresine elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Kent Klinik talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

1